Copy Paste Dump

Cat Emojis & Text Symbols

⬅︎ Text Symbols

This is a collection of cat emojis and Unicode characters, also known as kittens, kitties, or felines.

House Cats: 🐱 🐈 🐈‍⬛

Cat Emotion Faces: 😹 😻 🙀 😿 😽 😸 😺 😾 😼

Wild Cats: 🦁 🐯 🐅 🐆

Whiskers: ⚞ ⚟

Pet Toys: 🧶 🧵 🪡 🦴 🥏

Pet Food: 🟤 🧆 🥩 🍗 🍖

Windows Special Cat Emojis: 🐱‍💻 🐱‍🚀 🐱‍👤 🐱‍🏍 🐱‍👓 🐱‍🐉

More Animal Emojis

Cat Emoticons

:3 :-3 :^3 :o3 :c3 =3 =-3 =^3 =o3 =c3 :3ミ :3c 〓3 ¦3 〓-3 ¦-3 〓^3 ¦^3 >:3 >:-3 >:^3 >:o3 >:c3 >=3 >=-3 >=^3 >=o3 >=c3 x3 x-3 X3 X-3 =^_^= =^-^= =^.^= =^,^= ^w^ 'w' -w- –w– ^'w'^ =^w^= ẅ Ẅ ⠒̫⃝ ^ω^ 'ω' -ω- –ω– ^'ω'^ =^ω^= °ω° චᆽච °‿‿° ㅇㅅㅇ -ㅅ- 'ㅅ' "ㅅ" >^..^< (・ω・) (*・ω・) ( ・ω・) (・ω・ ) (´・ω・`) (´・ω・`) (´・ω・`) (´・ω・`) [^._.^] (^._.^) (=^._.^=) [^-w-^] (^-w-^) (=^-w-^=) (·ω·) (=^・^=) (=^・・^=) (='.'=) ฅ^•ﻌ•^ฅ (=ↀωↀ=) •﹏• ح˚௰˚づ ح˚ᆺ˚ว (^・ω・^❁) (Φ ω Φ) ( ⓛ ω ⓛ *) (ꏿ ω ꏿ) (ミዋ ﻌ ዋミ)ノ /ᐠ。ꞈ。ᐟ\ /ᐠ。‸。ᐟ\ /ᐠ。▿。ᐟ\ /ᐠ –ꞈ –ᐟ\ ⓛⰙⓛฅ ₍⸍⸌̣ʷ̣̫⸍̣⸌₎ ¯\_₍⸍⸌̣ʷ̣̫⸍̣⸌₎_/¯ ก₍⸍⸌̣ʷ̣̫⸍̣⸌₎ค ˓˓ก₍⸍⸌̣ʷ̣̫⸍̣⸌₎ค˒˒ ̳ ៱˳_˳៱ ̳ ∫